งบอุดหนุนรายหัว

(ดูรายการทั้งหมด)

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้เบิกจ่าย วันทำรายการ
โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้ ICT 130,000 บาท 2,000 บาท นายโอม อ่อนน้อม 13 มิถุนายน 2562

งบโครงการเรียนฟรี 15 ปี

(ดูรายการทั้งหมด)

ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้เบิกจ่าย วันทำรายการ
โครงการ To be number one 200,000 บาท 25,000 บาท นายโอม อ่อนน้อม 18 มิถุนายน 2562